IHI – IHI LOGO WORLD

CD : Oki Sato    AD : Hideto Yagi    C : Kenji Saito    Pr : Koumei Baba / Hirotaka Miyake    D : Minori Kirioka / Yuichiro Shinomura

IHI_IHI LOGO WORLD_press_city

IHI_IHI LOGO WORLD_press_bridge

IHI_IHI LOGO WORLD_press_sky

 

IHI_IHI LOGO WORLD_poster_city

IHI_IHI LOGO WORLD_poster_bridge

IHI_IHI LOGO WORLD_poster_sky

IHI_IHI LOGO WORLD_poster_space